Algemene Voorwaarden

Iets onduidelijk? Stuur ons een email op:


Het AVL panel is een product van:

Vragenlijstinvullen.nl
Postbus 237
3850 AE Ermelo

Hieronder volgen stap voor stap de rechten en plichten om lid te zijn bij het AVL panel. Door u te registeren gaat u akkoord met de volgende punten:

Artikel 1: in het kort

1.1 Het AVL panel is een onderzoekspanel waaraan u gratis kunt deelnemen. De deelnemer heeft ten aanzien van het onderzoekspanel geen verplichtingen, behoudens de verplichtingen als genoemd in deze voorwaarden.

Artikel 2: Wanneer kunt u deelnemen?

2.1 Bent u zestien jaar of ouder en bent u betrokken bij het Antoni van Leeuwenhoek? Dan kunt u lid worden van het AVL panel.

Artikel 3: Wetgeving

3.1 Uw persoonsgegevens zijn opgenomen in het ledenbestand. Het ledenbestand van het AVL panel valt in Nederland onder de wet bescherming persoonsgegevens. Het ledenbestand is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Het meldingsnummer is m1468571.
3.2 Vragenlijstinvullen.nl is lid van de MarktOnderzoekAssociatie (MOA, www.moaweb.nl) en de European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR, www.esomar.org).

Artikel 4: Registreren / Lid worden

4.1 Bij het registreren moeten de gegevens naar waarheid worden ingevuld.
4.2 Er mag maar één keer worden geregistreerd per persoon.
4.3 Als de gegevens veranderen dan moeten deze zo snel mogelijk worden gewijzigd (bijvoorbeeld een nieuw e-mailadres).
4.4 Alle gegevens die aan u worden gevraagd moeten worden ingevuld.
4.5 Meldt u alleen aan als u daadwerkelijk geïnteresseerd bent.
4.6 Zorg dat uw e-mailadres altijd bereikbaar is. Indien wij meer dan 10 keer een melding krijgen dat uw e-mailadres niet bereikbaar is (bounce) dan worden er geen e-mails naar u gestuurd.

Artikel 5: Andere personen lid maken

5.1 Het is niet toegestaan aanmeldingen namens anderen te doen. Iedereen dient zichzelf aan te melden, de gegevens naar waarheid in te vullen en hun account te bevestigen.

Artikel 6: Uitnodigingen voor onderzoek ontvangen

6.1 Door u te registreren geeft u toestemming e-mails van het AVL panel te ontvangen. Dit aantal varieert van 2 tot 6 e-mails per jaar
6.2 E-mails zijn gericht op doelgroepen, waardoor het voor kan komen dat u minder of meer e-mails ontvangt dan andere leden.
6.3 Er mag/kan niet twee keer hetzelfde e-mailadres worden opgegeven.
6.4 De vragenlijsten blijven doorgaans minimaal 2 weken geldig.

Artikel 7: Aanmelden

7.1 U dient u alleen aan te melden indien u daadwerkelijk geïnteresseerd bent in een lidmaatschap van het AVL panel.

Artikel 8: Het verzamelen van persoonsgegevens

8.1 Persoonsgegevens worden alleen door Vragenlijstinvullen.nl gebruikt om u uit te nodigen voor deelname aan onderzoeken.

Artikel 9: Beëindiging

9.1 U kunt u op ieder gewenst moment afmelden voor deelname aan het AVL panel door uw uitschrijving kenbaar te maken via info@vragenlijstinvullen.nl. U ontvangt dan een email ter bevestiging van uw uitschrijving. Wanneer u deze bevestigt bent u uitgeschreven van het AVL panel.


9.2 In geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie en in geval u in strijd handelt met deze voorwaarden, u misbruik maakt van de rechten die u hebt als deelnemer aan het AVL panel, of indien u op enige andere wijze handelt zodat schade wordt berokkend aan het AVL panel, is Vragenlijstinvullen.nl gerechtigd, onder voorbehoud van al onze overige rechten, uw inschrijving met onmiddellijke ingang te beëindigen en uw account te annuleren.

Artikel 10: Algemeen

10.1 Elke 1,5 jaar wordt nagegaan of men actief is binnen het panel. Indien u niet actief bent geweest in deze periode wordt uw lidmaatschap automatisch beëindigd.
10.2 Vragenlijstinvullen.nl is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal u hiervan zo goed als mogelijk op de hoogte brengen. De actuele versie van de algemene voorwaarden treft u aan op de website van het AVL panel. Na wijziging van de algemene voorwaarden komen de oude algemene voorwaarden te vervallen. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Het Nederlands Recht is van toepassing op dit onderzoekspanel en deze algemene voorwaarden.
10.3 Mocht u het niet eens zijn met eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden dan dient u zich zelf af te melden. Door lid te blijven gaat u automatisch akkoord met eventuele wijzigingen in de voorwaarden.
10.4 Bij tegenvallende resultaten behoudt Vragenlijstinvullen.nl zich het recht voor te stoppen met het onderzoekspanel.

Artikel 11: Slot

11.1 Aan eventuele fouten op de panelpagina of in de vragenlijsten vanuit AVL kunnen geen rechten worden ontleend. Beide partijen zijn er bij gebaat dat dit door u als lid wel bij Vragenlijstinvullen.nl gemeld wordt. Dit wordt als nog door Vragenlijstinvullen.nl in alle redelijkheid opgelost.
11.2 Ondanks alle zorgvuldigheid die Vragenlijstinvullen.nl besteedt aan het AVL panel en bijbehorende service kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Uw klacht kunt u via de website aan ons kenbaar maken.